Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

บัญชี ทำบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ภาษี

Accounting Service

องค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น คือการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีผุ้ชำนาญงานในธุรกิจที่ทำอยู่  สิ่งหนื่งที่บริษัทจะขาดไม่ได้คือการมีระบบงานที่ดี และมีข้อมูลที่เพียงพอ ที่จะใช้ในการตัดสินใจ Accounting Cosultant คืองานบริการเพื่อตอบสนองงานบัญชีแก่บริษัทในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนบริษัทฯ, วางรูประบบบัญชี, จัดทำบัญชี, จัดทำข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนภาษีอากรของบริษัทฯ และการควบคุมภายในของบริษัทฯอย่างครบวงจร


 

บริการด้านบัญชีและภาษี

1. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

2. ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย
- ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
- ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
- บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน,
สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อยสมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

- จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน
- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
- จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
- ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
- ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

บัญชีที่ต้องจัดทำ

  1. บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร

หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าประเภทแถบเสียง แถบวีดีทัศน์และแผ่นซีดี ต้องจัดทำบัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ

2.   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบ

กิจการในในประเทศไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำบัญชี ดังต่อไปนี้


2.1 บัญชีรายวัน
(1) บัญชีเงินสด
(2) บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร
(3) บัญชีรายวันซื้อ
(4) บัญชีรายวันขาย
(5) บัญชีรายวันทั่วไป
2.2 บัญชีแยกประเภท
(1) บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ หนี้สินและทุน
(2) บัญชีแยกประเภทรายได้และรายจ่าย
(3) บัญชีแยกประเภทลูกหนี้
(4) บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้

3.บัญชีสินค้า

4. รายวัน บัญชีแยกประเภทอื่นและบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หมายถึง บันทึก หนังสือ หรือ เอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการในบัญชี

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ


1. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก
2. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเพื่อใช้ในกิจการของตนเองทั้งนี้เอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีข้อความและรายการตามที่กำหนด

 

การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้าต้อง

1. มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกรายการและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้นต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วน

ของรายการบัญชีทุกรายการตามความเป็นจริงและเป็นที่เชื่อถือได้

2. ใช้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีในลำดับที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณีก่อน เว้นแต่ไม่มีเอกสารดังกล่าวจึงให้ใช้เอกสารในลำดับที่ 3

 

บัญชี ทำบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ภาษี

 

 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สำหรับ"การจัดตั้งบริษัท"จำกัดนั้น ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. มีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เพื่อทำหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วนำไปจดทะเบียน
2. หลังจากได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้น มีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
3. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัทโดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
4. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทและที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการ

โดยให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
5. กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นทำการชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น

(ทุนของบริษัทจะแบ่งสัดส่วนเป็นกี่หุ้นก็ได้แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท)
6. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือนหลังจากการประชุมตั้งบริษัท

 


FINGTRACK CO.,LTD. 8/116 Soi ChuanChuen Village, Majarone Rd, Khwaeng Nongkhaem, Khet NongKhaem, Bangkok 10160 Tel. (662) 331-3498  Fax. (662) 331-3499 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.fingtrack.com

 

Fingerscan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

HIP Fingerscan

Matcher Fingerscan

Suprema Fingerscan

 

DVRS

เครื่องบันทึกภาพกล้องวิดีโอวงจรปิด

AVerDiGi Products

CCTV

กล้องวงจรปิด

ระบบบันทึกเวลาการทำงาน

Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร

Card Accessories

เครื่องรูดบัตร

Services

บริการ