Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

จุดเด่นของการใช้งาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( finger scan)

ลายนิ้วมือของแต่ละคน จะเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอายุ 3 ถึง 4 เดือน ในครรภ์มารดาซึ่งเป็นผิวหนัง ส่วนที่มีสัน (Ridge) และ มีร่อง (Furrow) เอาไว้ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของ สัน และ ร่อง ที่ปรากฏนี้ จะมีคุณลักษณะที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา (แต่อาจจะเปลี่ยนขนาดได้) ลายนิ้วมือจะ ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงกระทั่งวันที่เราตาย แต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงขนาดได้ตามขนาดร่างกาย เหมือนกับการที่เราวาดรูปไว้บนลูกโป่ง ซึ่งไม่ว่าลูกโป่งจะเล็ก หรือถูกเป่าให้พองใหญ่ขึ้นอย่างไร ก็ยังคงเป็นรูปที่เราวาดไว้เดิม เพียงแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น

2. มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล การที่ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล (Individuality) เป็น คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ของลายนิ้วมือ นั้น ตั้งแต่ เริ่มมีการใช้เก็บ และ เปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใช้วิธีสมัยใหม่ ซึ่งมีมาร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีการตรวจพบว่ามีการเหมือนกันของลายนิ้วมือ อีกทั้งถ้าจะอธิบายด้วยหลักการทาง คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ก็มีการศึกษา ของ Sir

Francis Galton (1892) ซึ่งได้ประมาณไว้ว่า โอกาสที่ คน 2 คน จะมีลายนิ้วมือเหมือนกันนั้นมีความน่าจะเป็นอยู่ ที่ 1 : 64,000,000,000 คน ซึ่งการประเมินค่าโดยใช้การแบ่งรายละเอียดรูปแบบของ ลายนิ้วมือออกเป็นส่วนๆ และ หาความน่าจะเป็นของการซ้ำกันของแต่ละส่วนนั้น แล้วนำความน่าจะเป็นของแต่ละส่วนมาคูณกัน เพื่อหาความน่าจะเป็นทั้งหมด ท่าน Sir Francis Galton นี้ เป็นผู้ที่เริ่มทำการวิจัยอย่างจริงจังกับลายนิ้วมือ และถือว่าเป็นบุคคลแรกที่ศึกษาถึง การใช้ลายนิ้วมือในการ ระบุตัวบุคคล และเป็นบุคคลแรกที่ทำการพิสูจน์ว่าลายนิ้วมือของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ (Individuality)และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) อีกทั้งยังได้เป็นผู้ที่กำหนด และแบ่งแยกประเภท ของรูปแบบลายนิ้วมือที่ใช้กันอยู่ จนถึงปัจจุบันนี้ลายนิ้วมือ ของ แต่ละคนนั้นจะมีลักษณะเฉพาะมากจนกระทั่งแม้แต่ คู่แฝดแท้ (Identical Twin) ก็ยังมีลายนิ้วมือ ที่แตกต่างกัน (แต่มีรูปแบบ DNA ที่เหมือนกัน) อย่างไรก็ตามรูปแบบของ ลายนิ้วมือ นั้นก็จะมีลักษณะความคล้ายกันของ คนภายในครอบครัว หรือ พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า รูปแบบ
ของ ลายนิ้วมือ มีการถ่ายทอดกันทาง พันธุกรรม ซึ่งรูปแบบของ ลายนิ้วมือ สามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท คือ
- ลายนิ้วมือแบบลายก้นหอย (Whorl) มีประมาณ 30% - ลายนิ้วมือแบบลายมัดหวาย (Loop) มีประมาณ 65% - ลายนิ้วมือแบบลายโค้ง (Arch) มีประมาณ 5%

การแบ่ง ลายนิ้วมือ ออกเป็นหลายประเภทนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน การเพิ่มความรวดเร็ว ในการตรวจสอบลายนิ้วมือขณะใช้ finger scan แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้ใน การบอกความเหมือน

หรือ ความแตกต่าง ระหว่างลายนิ้วมือ แต่เป็นการใช้ลักษณะ ของ สัน (Ridge) ของลายนิ้วมือ เช่น
- การสิ้นสุดของสัน (Ridge Ending),
- สันแบบลายจุด (Dots) ,
- สันที่แตกแขนง (Bifurcations)
หรือ รูปแบบต่างๆของ สัน ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ

การตรวจสอบลายนิ้วมือโดยใช้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบลักษณะของ สัน (Ridge) ตัวอย่าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ

(Fingerprint Scanner) อุปกรณ์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบัน
จะมีราคาถูกลงมาก และ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากความแพร่หลาย และการประยุกต์ใช้ลายนิ้วมือกันในงานด้านต่างๆมากขึ้น

ส่วนราคาของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในปัจจุบันก็จะมีราคาตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนของการรองรับลายนิ้วมือ ในการใช้งานของอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการบันทึกและสแกนลายนิ้วมือ มีอยู่หลายประเภท เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยเฉพาะ เมาส์ที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็ก คีย์บอร์ดที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ที่มา :http://fingerscan.in.th/

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: