Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

การติดต่อสื่อสารของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerscan )

 

กับคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มต้นพัฒนาในเชิงพานิชย์ เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว (พ.ศ.2544-2548) นั้นยังใช้

เทคโนโลยีการสื่อสารในสมัยนั้นคือผ่าน COM PORT หรือ Serial PORT  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบสายสัญญาณ ชนิด RS -232   ซึ่งมีระยะทำการที่มีประสิทฑิภาพเพียง 15

เมตร หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับคอมพิวเตอร์ในระยที่ไกลกว่านั้น หรือ ต้องการเชื่อมต่อ Fingerscan หลายๆ เครื่องให้เป็นระบบ Network  ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ

Server ตัวเดียวเป็นตัวควบคุมนั้น ต้อใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า RS-232 to RS-485  Data Converter   ซึ่งเป็นตัวแปลงสัญญาณ จากสายสัญญาณ RS-232 เป็นสาย

สัญญาณ RS-485  สามารถเดินสายสัญญาณได้ไกลในระยะ 1.5 กิโลเมตร คุณสมบัติของสายสัญญาณ RS-485 เป็นสาย Double Shield ป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายในอก ใน

กรณีต้องการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหลายๆเครื่องเข้าเป็นเครือข่าย Network ันั้น   Converter 1 ตัวสามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ 32 เครื่องโดยต่อแบบเชื่อมถึงกันหมด  ทำ

ให้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เพราะราคาของสาย RS-485 นั้นค่อนข้างสูง และการเชื่อมต่อแบบถึงกันหมดนั้น ต้องใช้สายสัญญาณจำนวนมาก

ช่วง พ.ศ. 2548- พ.ศ. 2549 มีการนำเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เป็นระบบ IP ฺBase เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดที่ทำงานโดยพึ่งพึง

คอมพิวเตอร์ ( PC Base ) และใช้ระบบ Network ของคอมพิวเตอร์เป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าด้วยกัน วิธีนี้ทำให้การติดต่อสื่อสารของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม โดยเปลี่ยนจากการ Set Port เป็นการ Set IP Adress แทน  เมื่อใช้ระบบของ PC ในการทำงานผ่าน Network จึงจำเป็นต้องมีโปรแกรมที่ทำงานร่วมกัน ระหว่างเครื่อง

คอมพืวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องลูกข่าย ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งโดยมากนิยมส่งสัญญาณผ่าน

USB Port  เนื่องจากต้องการความรวดเร็วในการตรวสอบลายนิ้วมือ เนื่องจากใช้  CPU และ Memory ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในการประมวลผล ทำให้ความเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือขึ้น

อยู่กับ Specของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยิ่งเป็นเครื่อง Spec สูง ก็ยิ่งสามารถประมวลผลได้รวดเร็ว  แต่ต้นทุนก็จะสูงขึ้นด้วยเพราะต้องใช้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเท่ากับจำนวนเครื่องสแกนลายนิ้ว

มือ  โปรแกรมอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าโปรแกรมควบคุมส่วน Server  ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่อง Server ของระบบสแกนลายนิ้วมือ  โปรแกรมส่วน  Server จะทำ

หน้าที่เป็น Center ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Client ทุกเครื่อง โดยระบุ IP Address ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือลูกข่ายลงในข้อมูลของโปรแกรม นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ รับ -ส่ง

ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงการตั้งค่าการทำงานต่างๆให้กับเครื่องลูกข่ายทุกเครื่องด้วย

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: